Home / Kennisbank / Energie / Oplossingen voor netcongestie

Oplossingen voor netcongestie

Vanwege het overbelaste net is het nodig om aanbod en verbruik van elektriciteit slim op elkaar af te stemmen. Maar ook “achter de meter” zijn maatregelen mogelijk.

26 juni 2024
Energie
Energiebesparing
Energiecoöperatie
Energieopwek
Energy hub
Netcongestie

De transitieopgave voor bedrijventerreinen

De internationale klimaatafspraken van Parijs zijn voor ons land uitgewerkt in het Klimaatakkoord, de Klimaatwet en het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV. Er is afgesproken dat we in 2030 minstens 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Het doel is om uiterlijk in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Dat kan door energie te besparen, door gebouwen zonder aardgas te verwarmen en elektriciteit duurzaam op te wekken.

Netcongestie

De energietransitie versnelt en de vraag naar groene energie groeit sterk. Zowel alle opgewekte energie (uit zon en wind) als alle energie die wordt verbruikt worden getransporteerd via het elektriciteitsnet. Maar de opwek en het verbruik van energie hebben elk doorgaans heel verschillende piekmomenten. Het gevolg is dat het elektriciteitsnet overbelast is. Netbeheerders investeren in het uitbreiden van het elektriciteitsnet, maar dit is niet voldoende. Bedrijven investeren dus volop in verduurzaming, maar lopen tegen problemen aan door een tekort aan transportcapaciteit.

In grote delen van nederland is sprake van netcongestie op grootverbruikaansluitingen. Het gevolg: nieuwe bedrijven krijgen geen aansluiting en verduurzaming wordt ingewikkelder. Duizenden bedrijven staan al geruime tijd op de wachtlijst voor een (extra) stroomaansluiting. Daarnaast kunnen tijdens piekuren storingen ontstaan, het terugleveren van opgewekte energie onmogelijk worden en netbeheerders kunnende stroom voor een korte periode afschakelen. Nadere uitleg van netcongestie.

 • Via de site van Netbeheer Nederland vind je twee capaciteitskaarten voor heel Nederland. Deze geven inzicht in de beschikbare ruimte op de elektriciteitsnetten van de regionale netbeheerders voor een netaansluiting groter dan 3x80A. 
 • De capaciteitskaart van het hoogspanningsnet van TenneT staat hier.
 • Alle regionale netbeheerders hebben capaciteitskaarten van hun verzorgingsgebied op hun site beschikbaar.

Naar een flexibel en slim energiesysteem

Om over voldoende energiecapaciteit te beschikken is het nodig om aanbod en verbruik van elektriciteit op het bedrijventerrein slim op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld via smart energyhubs, waar partijen duurzame energie opwekken en die energie of warmte uitruilen. Of via opslag van energie. Door energie lokaal, buiten het net om, op te slaan en te distribueren, verklein je de afhankelijkheid van het net. Ook zijn er mogelijkheden om energie om te zetten naar andere energiesoorten.

Naast gezamenlijke maatregelen is het ook van belang dat ondernemers elk individueel maatregelen nemen om te besparen en pieken te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan lokale opslag op batterijen, maar ook besparing en het aanpassen van bedrijfsprocessen zoals het aanwijzen van een meetverantwoordelijke het spreiden in het opstarten van apparaten.  Zie ook rvo.nl.

Netbeheerders zetten sterk in op congestiemanagement: het spreiden van transportcapaciteit over het net en over tijd. Daardoor krijgen grootverbruikers de mogelijkheid om met hun energieleveranciers nieuwe, flexibeler contracten af te sluiten. Zie deze beschrijving van Liander. Op dit moment worden nog voornamelijk vrijwillige afspraken over gemaakt, maar congestiemanagement zal mettertijd een steeds verplichter karakter krijgen.

Verder:

Collectieve en individuele oplossingen

Hieronder wordt beschreven welke maatregelen er mogelijk zijn voor ondernemerscollectieven en voor losse bedrijven om zo weinig mogelijk hinder van netcongestie te ondervinden en toch door te gaan met verduurzamen. Alle maatregelen worden uitgebreid toegelicht in de downloads onderaan deze pagina. We adviseren je om als eerste ‘Eerste hulp bij netcongestie’ door te nemen.

Voor elk van deze oplossingen is allereerst inzicht in het verbruik nodig. Kleinverbruikers kunnen daarvoor een meter installeren, of contact opnemen met hun energieleverancier. Grootverbruikers hebben standaard een contract met een meetbedrijf.

Individuele maatregelen

 • Doel van deze maatregel is om piekmomenten in het energieverbruik af te vangen. Dit kan met behulp van technische oplossingen, maar ook door bedrijfsprocessen aan te passen.

 • Er kan bespaard worden op gebouwen, voorzieningen en bedrijfsprocessen. Op de website deb.nl zijn ook veel bespaaradviezen te vinden.

 • Zie ook hier.

 • Bij de meeste industriële processen komt warmte vrij, die je op meerdere manieren kan worden benut.

 • Batterijen zijn een oplossing voor opslag van opgewekte energie of netstroom op momenten dat deze goedkoop verkrijgbaar is.

 • Een EMS kan o.a. worden ingezet om inefficiënties in het energieverbruik op te sporen, verbruik uit te spreiden en om opwek en opslag te optimaliseren.

 • Als je een noodoplossing nodig hebt, zijn er (steeds meer) aggregraten die deels werken op waterstof, groen gas of
  biodieselaggregaten.

Collectieve maatregelen

 • Slim laden en energie delen wordt hiermee makkelijker doordat de gebruikers hun eigen en elkaars laadcapaciteit en -snelheid in overleg kunnen aanpassen. Meer info.

 • Voor een gezamenlijk warmtenet is minder transportcapaciteit benodigd.

 • Wanneer de ene leverancier gunstiger voorwaarden biedt voor opwek en de andere leverancier betere biedt voor verbruik, is MLOEA een oplossing.

 • Bedrijven wisselen rechtstreeks energie uit zonder  transportcapaciteit van het elektriciteitsnet.

 • Eén gezamenlijke aansluiting voor wind-, zon- én energieopslagprojecten voorkomt onnodige reservecapaciteit.

  Invest-NL, Ventolines en Energy Storage NL maakten daar modelcontracten voor.

 • Aanleg van een privénet (energy hub) op een bedrijventerrein heeft een lange doorlooptijd, maar het is een serieuze overweging waard.

Prioritering in aansluitingen

In april 2024 maakte ACM het mogelijk dat netbeheerders in sommige gevallen afstappen van het ‘first come, first served-principe’ waarbij aanvragen moeten worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Netbeheerders krijgen hiermee de mogelijkheid om prioritering aan te brengen in de aanvragen en voorwaarden te stellen over de termijn waarop een nieuwe of zwaardere aansluiting gerealiseerd moet zijn. Meer info op acm.nl.

Voor gemeenten, zie ook de toelichting op vng.nl.

Energy hubs

Energiehubs zijn een lokale samenwerking tussen gebruikers en aanbieders voor uitwisseling, opslag en/of conversie van energie. De vraag en het aanbod worden in dit systeem slim op elkaar afgestemd. Slimme energiesystemen zijn energieoplossingen die – veelal
gebruikmakend van IT – het mogelijk maken om de vraag naar en/of het aanbod van energie te sturen, energie op te slaan of deze te
converteren naar andere energievormen. Een energy hub maakt bedrijven(terreinen) minder afhankelijk van het elektriciteitsnet. Andere voordelen zijn: een betere benutting van duurzame energie, minder CO2-uitstoot en minder energieverlies.

Realisatie van energy hubs

Het opzetten van een energy hub voor en door lokale partijen is een intensief, langdurig en kostbaar traject. De Veghelse bedrijventerreinen en gemeente Meierijstad hebben in samenwerking met Essent, Kuijpers en Brink daadwerkelijk een hub ingericht en alle technische en juridische documentatie van dit project gepubliceerd. Lees ook deze case van De Hessenpoort in Zwolle en het nieuwsbericht over de in 2024 gelanceerde energy hub in Tholen.

Verder:

 • Lees de blauwdruk van MOOI-SIGOHE EIGEN.
 • Bekijk de routekaart van RVO.
 • Bereken de mogelijkheden voor jouw bedrijventerrein met de Holontool.
 • Energiehubs kunnen zorgen voor vier tot zes Mton extra CO2-reductie in 2030. Een onderzoek door Royal HaskoningDHV i.o.v. PVB en NVDE.
 • Voor gemeenten: Handelingsperspectief gemeenten voor initiatie van energy hubs
Energy hub

Collectieve aanpak

Verduurzaming van een bedrijventerrein vraagt om samenwerking tussen ondernemers(vereniging), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs en de overheid. Zonder collectieve aanpak beperkt de verduurzaming zich tot individuele maatregelen bij bedrijven. Alleen als er structureel wordt samengewerkt, lukt het om alle verduurzamingscapaciteit binnen bedrijf en bedrijventerrein volledig te benutten. Een collectieve aanpak is 00k nodig om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van het overvolle elektriciteitsnet. Zie thema samenwerking organiseren.

Informatie en ondersteuning voor energiecoöperaties is te vinden kennisplatform de Projectcentrale.

Links & downloads

Groene elektriciteit

Webinar: Energiesystemen op bedrijventerreinen

Dit webinar behandelt energiesystemen en het onderzoek “Handreiking slimme energiesystemen”. We lichten uit wat de meerwaarde van dit onderzoek is voor bedrijventerreinen en illustreren dat met voorbeelden uit de praktijk.

Deelnemers en presentaties:
Maarten de Vries (TKI Urban Energy), Robert van den Hoed (NKL Nederland / Voorzitter NAL werkgroep Logistiek), Rogier Pennings (Stevin Technology Consultants) en Richard Kleefman (PVB): slimme energiesystemen
Duur: 55:37