Hoe duurzaam is jouw bedrijventerrein?

Maak samen met anderen jouw bedrijventerrein duurzaam. Hoe? PVB Nederland geeft jou de juiste handvatten

Maak kennis met het programma

Begeleiden

Het programma begeleidt partijen op regionaal niveau bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Het uitgangspunt hierbij is dat deze partijen zélf in staat gesteld worden om de verduurzaming te trekken.

Verbinden

Het programma verbindt partijen, initiatieven en projecten op lokaal, regionaal en nationaal niveau om het ontstaan van samenwerkingsverbanden, netwerken en kennisdeling te stimuleren.

Ontwikkelen

Overal in Nederland zijn mensen bezig met de verduurzaming van bedrijventerreinen. En worden er kansen gespot en knelpunten ervaren. Het programma verzamelt en structureert deze, om vervolgens oplossingen aan te dragen in de vorm van tools, innovaties en beleid.

Samen verduurzamen

Bedrijventerreinen spelen een sleutelrol in een toekomstbestendig Nederland. Bedrijventerreinen hebben een enorm onbenut potentieel als het gaat over energie, ruimte en klimaat. Ze huisvesten ongeveer een derde van onze banen en verbruiken een aanzienlijk deel van de energie. De verduurzaming van bedrijventerreinen levert een grote bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maar dat moeten we samen doen. Van PVB Nederland kan je onder andere het volgende verwachten:

  • Teams met experts die helpen de verduurzaming op bedrijventerreinen te versnellen
  • Verzamelen en delen van kennis, ervaring en competenties.
  • Innovatieagenda: bevorderen van kansrijke innovaties en deze breder toepassen op bedrijventerreinen.