Home / Kennisbank / Mobiliteit

Mobiliteit

Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. Ondernemers gaan steeds meer over op elektrische voertuigen. Komende jaren worden ook elektrische alternatieven verwacht voor zwaardere bestelauto’s en bestelauto’s die langere afstanden rijden.

15 mei 2024
Laadinfrastructuur
Mobiliteit
Netcongestie

Elektrisch vervoer

Ondernemers gaan steeds meer over op elektrische voertuigen. Een van de redenen daarvoor is de snelle toename van het aantal zero-emissiezones: in Nederland worden voor de logistieke sector vanaf 2025 in de 30 tot 40 grootste steden zero-emissiezones ingesteld. Maar ook maakt het grote aantal stimuleringsregelingen de overstap naar elektrisch rijden steeds aantrekkelijker. En verder wordt de total cost of ownership steeds gunstiger. Voor lichte bestelauto’s is de Total Cost of Ownership van elektrische wagenparken vaak nu al concurrerend ten opzichte van diesel.

Voor zwaardere bestelauto’s en bestelauto’s die langere afstanden rijden, bijvoorbeeld in de servicelogistiek, zijn er nog weinig geschikte batterij-elektrische modellen te koop, maar deze worden de komende jaren wel verwacht. Een groot deel van de elektrische bestel- en vrachtwagens zal naar verwachting gaan laden op eigen terrein of bij de klant of leverancier. Op bedrijventerreinen landt dan ook gemiddeld 80% van de laadvraag voor stedelijke logistiek. In 2050 zal de elektrificatie van bestel- en vrachtwagens naar verwachting een extra elektriciteitsvraag van 16,7 TWh opleveren: bijna 15% van het totale verbruik in Nederland.

Op de website storymap Laadprognoses op bedrijventerreinen zijn de geschatte laadbehoefte tussen nu en 2050 voor alle Nederlandse bedrijventerreinen op een overzichtelijke manier in kaart zijn gebracht.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)

Er is veel voor nodig om de groei van elektrisch vervoer bij te benen met passende oplaadinfrastructuur. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur is een meerjarige beleidsagenda met ambities en acties die ervoor moeten zorgen dat bedrijven en particulieren straks altijd overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een groot deel van deze agenda wordt regionaal uitgevoerd. Provincies en gemeenten verenigen zich in 6 samenwerkingsregio’s. Markt, overheid en netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem te realiseren. Meer informatie.

Culemborg, laadplein met zonnepanelen. De opgewekte energie van het zonnedak wordt gebruikt voor de laadpalen.

Openbaar Laadplein Eindhoven

Openbaar Laadplein Eindhoven

Realisatie van laadinfra op bedrijventerreinen

Met een collectieve aanpak organiseer je de laadinfra voor een heel (of groot deel van een) bedrijventerrein. Dat is een grootschalig en kostbaar project, maar het lost ook in één keer meerdere drempels bij ondernemers op – zoals gebrek aan kennis, financiën en tijd. Ook maakt het een efficiencyslag mogelijk in ruimtegebruik (door het delen van faciliteiten) en in spreiding van laadactiviteiten. Zo kan er slimmer gebruik worden gemaakt van de beschikbare netcapaciteit. Het is daarbij van belang om de netbeheerder tijdig bij de plannen te betrekken.

Tip: NAL-regio Oost ontwikkelde een  uitgebreide Toolbox Bedrijventerreinenaanpak voor parkmanagers, ondernemers en gemeenten die aan de slag willen met gezamenljike laadinfrastructuur. De toolbox loodst de gebruiker door alle benodigde processen op het gebied van communicatie, organisatie, techniek, financiën en juridische zaken. Lees eerst de procesbeschrijving.

Ondersteuning van de Vliegende Brigade

Gemeenten, netbeheerders en bedrijven staan met de elektrificatie van bestel- en vrachtvoertuigen voor een grote uitdaging. De laadinfrastructuur voor de logistieke sector moet worden gefaciliteerd, terwijl de ruimte op het elektriciteitsnet schaars is. Om gemeenten en bedrijventerreinen hierbij te ondersteunen zet de Vliegende Brigade zich samen met de NAL-regio’s in om kennis te delen en knelpunten in de aanleg weg te nemen. De Vliegende Brigade gaat bijvoorbeeld aan de slag met kennisoverdracht en -opbouw bij relevante partijen. Verder zoomen ze in op bedrijventerreinen voor het checken van landelijke prognoses over de laadbehoefte en om te komen tot oplossingen bij knelpunten op het net. Denk daarbij aan de koppeling met duurzame opwek van energie, batterijopslag of het delen van een netaansluiting tussen bedrijven.

Laadinfra en netcongestie

Gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk kan een belemmering zijn voor de overstap naar batterij-elektrische bestelauto’s en vrachtwagens. Om elektrificatie toch mogelijk te maken als er congestie is, heeft CE Delft voor bedrijventerreinen en logistieke bedrijven zes mitigerende maatregelen uitgewerkt:

  1. Slim laden en laadstrategie
  2. Batterij
  3. Collectieve laadpleinen
  4. Ongegarandeerde netaansluiting
  5. Energiehub
  6. Tijdelijke aggregaat (niet duurzaam)

Lees hier het rapport ‘Laden voor logistiek bij beperkte netcapaciteit’ en bekijk hier hier het bijbehorende webinar.

Informatie over laadinfra speciaal voor gemeenten

Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) is een kennisbank voor gemeenten over laadinfra.

Zie ook de informatie van de NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie):

Duurzaam woon-werkverkeer

Voor de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen is niet alleen het logistieke verkeer, maar ook het woon-werkverkeer een factor van formaat. Behalve elektrische personenauto’s kan ook het gebruik van OV, deelauto’s en -scooters, fietsen en e-bikes worden gestimuleerd. Met het oog op het aantrekken van talent wordt OV-bereikbaarheid een belangrijker vestigingsfactor.

Daarnaast wordt voor bedrijven en organisaties met meer dan 100 werknemers per 1 juli 2024 de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) van kracht. Dit is een verplichting om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers.

Bedrijven(terreinen) die gratis, belangeloos advies willen over praktische, financiële en juridische mogelijkheden om werknemers slimmer en duurzamer te laten reizen kunnen zich melden bij hun regionale mobiliteitsnetwerk. Daar kunnen ze o.m. een mobiliteitsscan aanvragen over zaken zoals besparing op CO2, reistijd van personeel, kosten of slim omgaan met beperkte parkeercapaciteit. Alle regionetwerken zijn hier te vinden.

OV en deelvervoer bieden een heel spectrum aan mobiliteitsoplossingen. Steeds meer dienstverleners bieden niet alleen het gebruik van OV maar ook het gebruik van een auto, fiets of elektrische scooter als één integrale dienst aan, die te gebruiken is met een app of pasje. Dit heet ‘Mobility as a Service’ (MaaS). Meer info.