Home / Kennisbank / Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Een inleiding in centrale en decentrale regelgeving en beleidsdomeinen.

15 mei 2024
Juridisch
Wet- en regelgeving

Wie aan de slag gaat op een bedrijventerrein krijgt al snel te maken met een heel palet aan wetten en regels. Welke dat zijn hangt verschilt per casus. Het is daardoor niet mogelijk om álle wetten op te sommen die van toepassing kunnen zijn. Daar komt bij dat het het aantal regels doorlopend toeneemt, mede als gevolg van het klimaatakkoord en de internationale klimaatdoelstellingen.  

Opbouw van de wet- en regelgeving voor bedrijventerreinen

Wie op een bedrijventerrein met een project aan de slag gaat, wordt al snel geconfronteerd met een veelheid aan wet- en regelgeving. Hieronder volgt een impressie van het type beleid waar je mee te maken krijgt en hoe dat beleid kan uitpakken in de praktijk.

De individuele ondernemer

Individuele ondernemers hebben te maken met algemene regels die gelden voor alle ondernemers en met specifieke regels die gelden voor hun branche. Een overzicht is hier te vinden.
In het geval van verduurzamingsactiviteiten is het goed mogelijk dat de omgevingswet van toepassing is. Met deze
vergunningcheck controleer je snel of je voor de werkzaamheden een vergunning moet aanvragen of bijvoorbeeld een melding moet doen. 

Het bedrijventerrein als collectief 

Daarnaast hebben wetten en beleid op landelijk, regionaal en lokaal niveau invloed op het bedrijventerrein als gebied.
Als collectief heb je het meest te maken met de Omgevingswet en de wet- en regelgeving van de gemeente. Ook ondervinden veel initiatieven dat sommige zaken niet goed geregeld zijn in de nationale wet- en regelgeving (bijvoorbeeld in de wet Bedrijveninvesteringszones of de Energiewet).
 

 • De gemeente heeft van oudsher een grote rol bij bedrijventerreinen. De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de gronduitgifte bij nieuwe bedrijventerreinen en vaak zijn er korte lijntjes tussen de wethouders en de grote bedrijven in een gemeente. Ook bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen is de rol van de gemeente randvoorwaardelijk:  
   • Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers door te ondersteunen bij het opzetten van BIZzen of ondernemersfondsen;
  • Vergunningverlening voor de uitvoering van verduurzamingsplannen, bijvoorbeeld voor batterijen;  
  • Opnemen van bedrijventerreinen in transitievisie warmte/ wijkuitvoeringsplannen zodat plannen op bedrijventerrein aansluiten bij het beleid;
  • Subsidieverlening voor projecten rondom verduurzaming.  
 • De landelijke overheid heeft verschillende beleidsprogramma’s die direct of indirect invloed hebben op bedrijventerreinen. Van groot belang is het Nationaal Programma Ruimte voor Economie. Hierin zijn de volgende doelstellingen voor bedrijventerreinen opgenomen:  
  • Bedrijven en de bedrijfsomgeving voor te bereiden op de circulaire economie;
  • Bijdragen aan de energietransitie door panden beter te isoleren en daken te benutten voor energie-opwek – bij voorkeur collectief – en bijdragen aan de ontwikkeling van energiehubs;
  • Het stimuleren van vergroening en daarmee het versterken van het klimaatadaptatief vermogen en het versterken van de biodiversiteit;
  • Het optimaal benutten van bestaande bedrijventerreinen, zodat de ruimte voor bedrijven van nu en van de toekomst zo goed mogelijk kan worden ingevuld; 
  • Intensivering van het ruimtegebruik; door vrijspelen van ruimte kunnen deze bedrijfsmatig worden ingevuld of ten behoeve van vernieuwde energie-infrastructuur, bijvoorbeeld (collectieve) batterijen. 
  • Een kwaliteitsimpuls voor verouderde terreinen, waarbij de focus ligt op het vitaal houden van terreinen en de basis op orde.

Naast dit programma heeft elk ministerie eigen programma’s die impact hebben op bedrijventerreinen: