Home / Kennisbank / Publieke financieringsinstrumenten

Publieke financieringsinstrumenten

Bedrijventerreinen maken plannen om toekomstbestendig te worden. Vaak is daarvoor nodig dat partijen zorgen voor een gezamenlijke financiering.

26 mei 2024
Basisvoorwaarden
Financiering

Financieringsfases

Gezamenlijke verduurzaming gaat gepaard met zijn eigen financieringsbehoeften, fondsen en organisatievormen. Vaak is daar ook subsidie voor nodig, met name in de initiatiefase en verkennende fase. Per fase ontstaan vaak nieuwe businessmodellen, waar andere financieringsbehoeften bij horen.

De fases in financiering van gezamenlijke duurzaamheidsprojecten

Landelijke subsidies

Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE)

Subsidie voor concrete toepassingen voor zowel particulieren als bedrijven, op basis van een apparatenlijst. Meer info.

Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)

Subsidie voor het opwekken van duurzame energie, uitgekeerd per opgewekte kWh.
SDE++ is met name interessant bij gebruik van zonnepanelen. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de hoeveelheid zonnepanelen.
Meer info.

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Subsidie bedoeld voor bewezen innovatieve maatregelen met hoge investeringskosten en daardoor een langere terugverdientijd.
Let op: MKB’ers hebben voordeel bij de VEKI-beoordeling en worden met voorrang behandeld.
Meer info.

Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+)

Deze regeling is bedoeld voor innovatieve pilotprojecten voor het verminderen van energiegebruik of CO2-uitstoot, en voor het investeren in hernieuwbare energiebronnen en/of de circulaire economie. Meer info.

Subsidies energie-innovatie Topsector Energie

Subsidies voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen, bedoeld om de haalbaarheid te kunnen onderzoeken van toekomstige mogelijkheden om een verduurzamingsproject op te starten. Meer info.

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Deze subsidie is voor mkb-ondernemers of grootondernemers die (gaan) samenwerken om een product- of materiaalketen te sluiten.
Maximaal één grootondernemer per samenwerkingsverband.
Meer info.

Informatie over Europese, landelijke en regionale fondsen en regelingen is ook te vinden op rvo.nl

Regionale subsidies

Elke provincie heeft eigen regelingen voor verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen.

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Noord Nederland (Drenthe-Friesland-Groningen)

Fondsen

Landelijke en Europese fondsen

  • Fonds voor zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

  • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor verduurzaming en vergroening van (bedrijfs)gebouwen.

  • De EFRO-programma’s zijn ingesteld om innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie te stimuleren, met name bij het mkb.

  • Met een Realisatielening kunnen energiecoöperaties niet alleen het zonnesysteem zelf financieren, maar ook de kosten voor bijvoorbeeld aansluiting, begeleiding en onderzoek.

  • Het Nationaal Groenfonds heeft een eigen revolverend fonds. Het huisvest ook diverse andere investeringsfondsen voor projecten die de kwaliteit van onze groene werk- en leefomgeving verbeteren.

  • Deze impact investeerder financiert initiatieven op het gebied van de circulaire economie en duurzame energie.

  • Dit particuliere fonds investeert in duurzame energieprojecten.

  • Dit fonds belegt in projecten en bedrijven die zich toeleggen op energieopwekking, -opslag,-distributie of -besparing.

Combineer meerdere duurzaamheidsdoelen in je financieringsplan

Probeer in je financieringsplan, naast de core activiteiten van het project, van begin af aan nog meer andere duurzaamheidsdoelen te integreren. Zo benut je de ingerichte organisatiestructuur maximaal, en ook is het vaak relatief makkelijk om financierders en projectdeelnemers mee te krijgen in een integrale aanvraag. Dit gaat bijvoorbeeld om het toevoegen van doelen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit of van ruimtegebruik en/of laadinfrastructuur.

Regionale fondsen

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

ROM’s zijn ingesteld om het regionale ondernemersklimaat te stimuleren. Ondernemerscollectieven kunnen bij hen terecht voor advies over financiering voor toekomstbestendige bedrijvengebieden.
Bekijk hier het overzicht van alle ROM’s.

Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

Deze ontwikkelingsmaatschappijen zijn met name georiënteerd op ontwikkeling en verduurzaming van vastgoed, waaronder bedrijfsvastgoed. Ze komen gedeeltelijk overeen met de ROM’s.
Bekijk hier het overzicht van alle ontwikkelingsmaatschappijen.

Diverse regionale fondsen

Amsterdam: Amsterdams Klimaat- en Energiefonds
Brabant: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
Den Haag: Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag
Drenthe: Energiefonds Drenthe
Flevoland: Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (EEF)
Energiefonds Den Haag: voor initiatieven in heel Zuid-Holland
Friesland: Fûns Skjinne Fryske Enerzjy
Gelderland: Innovatie- en Energiefonds Gelderland
Gelderland + Overijssel: diverse fondsen belegd bij OostNL
Groningen: Fonds Nieuwe Doen
Limburg: Limburgs Energiefonds
Noord-Holland: Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland
Overijssel:
Energiefonds Overijssel
Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO)
Utrecht (prov): Energiefonds Utrecht
Zuid-Holland:
Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie
ENERGIIQ

 

Downloads

Contactpersonen