!

Duurzaamheid en energie zitten niet in de corebusiness van de meeste ondernemers. Door een gebrek aan kennis, menskracht en financiële middelen is het bezig zijn met verduurzaming en opwerk van duurzame energie logischerwijs geen prioriteit bij de meeste ondernemers op bedrijventerrein Schiebroek.

Het aanstellen van een parkmanager om ondernemers te ontzorgen en stakeholders te verbinden heeft het in Schiebroek mogelijk gemaakt om grote stappen tot verduurzaming te zetten. De parkmanager kent de ondernemers en hun individuele behoeften, en is in staat te verbinden met passende oplossingen. In een ontwikkelproces zoals deze is het belangrijk alle stakeholders vanaf het begin te betrekken.

Zo is er in Schiebroek veel tijd verloren doordat een gebiedsmanager vanuit de gemeente in een late fase kritiek had op een gepland hek rondom het zonnepark. Hierdoor moest het plan gewijzigd worden en moest bodemonderzoek worden gedaan voor het aanleggen van sloten rondom het park. Het bodemonderzoek toonde verontreiniging aan die gesaneerd moest worden. Hierdoor kwam de businesscase onder druk te staan. 

 Beginsituatie (voor 2011)

 > 15% leegstand 
• Slecht bereikbaar met Openbaar Vervoer 
• Gebrekkige bewegwijzering 
• Negatief imago 
• Slecht beheer van de openbare ruimte 
• Criminaliteit 
• Moeite met het aantrekken van talent 
• Gebrek aan een gemeenschappelijk aanspreekpunt 

Route

2015

Het oplossen van basale problemen heeft dusdanig veel vertrouwen gewekt bij de ondernemers dat het bedrijventerrein in 2015 aansloot bij de samenwerking Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+), een netwerk van partijen dat binnen 10 jaar 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2 neutraal wil krijgen.

2021

In maart 2021 is ook Energie Coöperatie Schiebroek opgericht (mede) in verband met het beoogde zonnepark. Met het oog op het zonnepark werd ook uitgezocht welke mogelijkheden er bestaan voor een laadplein voor deelauto’s en -fietsen.

Toekomstperspectief

In de nabije toekomst wil Bedrijventerrein Schiebroek haar circulaire ambities nastreven. De eerste stap is het indienen van een projectplan dat als doel heeft de 13 (!) afvalinzamelaars op het terrein terug te brengen naar één afvalinzamelaar, om zo meer inzicht te krijgen in de reststromen. Tot slot, ambieert Bedrijventerrein Schiebroek om een bedrijventerrein te worden wat meer energie opwekt dan het verbruikt. 

Parkmanagement

Geleerde lessen

Samenwerken

Samen sta je sterker dan één. Niet alleen met de ondernemers onderling, maar ook met andere geschikte partijen.

Leren van fouten

Door eerlijk en open te zijn over fouten in het verleden en deze goed te bespreken, kunnen deze in de toekomst voorkomen worden.

Communiceren

Communiceren is key. Niet alleen onderling, maar ook naar de buitenwereld. Betrokkenen zijn door
middel van een  nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Parkmanagement

Zonder parkmanagement is het bijna onmogelijk om de basis in orde te houden. Sinds 2011 is er op bedrijventerrein Schiebroek professioneel
parkmanagement  aanwezig.

Kansen pakken

Begin met het laaghangend fruit, om zo snel goede stappen te maken.