Programma Roadshow: 29 november Dordrecht

09:30 uur        Inloop en koffie
10:00 uur        Opening en welkom door Jory Rombouts van Smart Delta Drechtsteden
10:15 uur        Plenaire sessie over integrale benadering bedrijventerreinen: keynote Margreet Verwaal (ministerie EZK)
11:00 uur        Parallelsessies

  •  Effectief aan de slag met de verduurzaming van bedrijventerreinen

Korte omschrijving: Workshop over hoe gemeenten effectief aan de slag kunnen gaan met de verduurzaming van bedrijventerreinen in hun gemeente. In de workshop staan we stil bij de volgende onderwerpen:
1.Introductie PVB Nederland
2.Hoe ziet een toekomstbestendig bedrijventerrein eruit?
3.Hoe ziet het verduurzamingsproces eruit?
4.Welke rol kan de gemeente spelen?
5.In contact met de ondernemer
Door: PVB Nederland (Jeroen Bosma, Christa de Ruyter)

  • Verzwaren laagspanningsnet: samenwerken aan een dynamisch groeipad

Is betaalbaarheid en beschikbaarheid van energie vanzelfsprekend? Hoe kwetsbaar zijn we door volatiele prijzen, (geopolitieke) schaarste en snel toenemende netcongestie (transportschaarste)? In welke mate kunnen we onze energie uit eigen bronnen halen? Om inzicht te krijgen in de kansen en knelpunten voor de energievoorziening in een gebied, ontwikkelt Smart Delta Drechtsteden een simulatietool, een digital twin, beschikbaar. Een digital twin is een instrument waarmee we, in ons geval, verkennen hoe de energievoorziening zich in een gebied kan ontwikkelen. Door aan bepaalde knoppen te schuiven kun je bijvoorbeeld zien waar lokale duurzame opwek en opslag gerealiseerd kan worden, waar netcongestie op het kritische pad zit en hoe we dat kunnen oplossen. Of waar slim laden van elektrische voertuigen een oplossing kan zijn. En wat het verschil is als men individueel gaat verduurzamen of dat gezamenlijk aanpakken. Met de digital twin werken zo toe naar wenselijke oplossingen en scenario’s. Deze digital twin wordt momenteel al toegepast bij de ontwikkeling van energie-hubs bij 2 bedrijventerreinen in de regio Drechtsteden.
Door: Jory Rombouts (Smart Delta Drechtsteden)

  •  Groen gas: reactief of proactief benaderen vanuit de gemeente?

Op het gebied van groen gas heeft het rijk grote plannen en hoge ambities. Maar wat is nou een slimme en behapbare aanpak? Hoe kan je als gemeente deze groen gas-opgave het beste aanvliegen? Hoe zit het met de lokale beschikbaarheid en duurzaamheid van biogrondstoffen? Welke gebieden of locaties zijn mogelijk geschikt voor – kleine tot grote – vergistingsinstallaties? Hoe verhoudt zich dat tot de ontwikkelingen in de landbouw en het energiesysteem van de toekomst? Wat zijn kansen voor lokale (boeren)initiatieven, de inzet in de warmtetransitie en rond draagvlak? Welke samenwerking of ondersteuning heb je als gemeente uiteindelijk nodig om bij te kunnen dragen aan de groen gas-opgave?Door: VNG – Rick Boerkamp

12:30 uur           Lunch
13:30 uur           Parallelsessies

  • Hoe kan je als gemeente aan de slag met energy hubs?

Korte omschrijving: Op veel plekken in het land is netcongestie afgekondigd. Dit betekent dat er geen ruimte op het net meer is om opgewekte elektriciteit van zonnepanelen terug te leveren, nieuwe bedrijven of woonwijken aan te sluiten, of processen te elektrificeren. En de netverzwaring laat op veel plekken op zich wachten tot 2027, 2028, of zelfs 2029. Om nu toch iets te kunnen doen ontstaan op allerlei bedrijventerreinen initiatieven om aan de slag te gaan met energy hubs. Er wordt veel gepraat, maar er is nog op weinig plekken echt iets gerealiseerd. Hoe ga je als gemeente om met deze ontwikkeling? Welke positie pak je?
Door: Jorian Bakker (EZK) en Rogier Pennings (RoCC)

  •  Eerst stroom of eerst warmte: de kip-en-ei vraag op wijkniveau

Op lokaal niveau komen alle ontwikkelingen rondom de warmtetransitie, duurzame opwek en verduurzaming van transport en mobiliteit samen. Stroom en warmte kunnen – op buurt-, wijk-, en dorpsniveau – niet los van elkaar worden gezien. De keuze voor een bepaalde warmtestrategie bepaalt in grote mate de uitdagingen voor het lokale net. In deze sessie kijken we naar de ontwikkelingen op het lokale net, wisselen we onderling kennis en ervaring uit verkennen we hoe we samen met netbeheerders en andere betrokkenen tot slimme keuzes en goede samenwerking kunnen komen.
Door: VNG – Marcel Aanen

  • De rol van bedrijventerreinen in de warmtetransitie

Korte omschrijving: 95 procent van de bedrijventerreinen in Nederland heeft nog geen specifiek plan gemaakt om zichzelf van duurzame warmte te voorzien. Dit terwijl ook deze terreinen in 2050 allemaal van het aardgas af moeten zijn. Wat kan je als gemeente doen om hiermee aan de slag te gaan?
Door: Inka Vogelaar (BZK) 

15:00 uur           Plenaire sessie over integraal programmeren in het energiesysteem
16.00 uur           Borrel

 

Aanmelden? Klik hier!