Presentaties Roadshow 15 november Deventer

Download: Plenaire sessie over integrale benadering bedrijventerreinen: keynote Margreet Verwaal (ministerie EZK)

Presentaties parallelsessies:

Download: Eerst stroom of eerst warmte: de kip-en-ei vraag op wijkniveau

Op lokaal niveau komen alle ontwikkelingen rondom de warmtetransitie, duurzame opwek en verduurzaming van transport en mobiliteit samen. Stroom en warmte kunnen – op buurt-, wijk-, en dorpsniveau – niet los van elkaar worden gezien. De keuze voor een bepaalde warmtestrategie bepaalt in grote mate de uitdagingen voor het lokale net. In deze sessie kijken we naar de ontwikkelingen op het lokale net, wisselen we onderling kennis en ervaring uit verkennen we hoe we samen met netbeheerders en andere betrokkenen tot slimme keuzes en goede samenwerking kunnen komen.
Door: VNG – Marcel Aanen

Download: Groen gas: reactief of proactief benaderen vanuit de gemeente?

Op het gebied van groen gas heeft het rijk grote plannen en hoge ambities. Maar wat is nou een slimme en behapbare aanpak? Hoe kan je als gemeente deze groen gas-opgave het beste aanvliegen? Hoe zit het met de lokale beschikbaarheid en duurzaamheid van biogrondstoffen? Welke gebieden of locaties zijn mogelijk geschikt voor – kleine tot grote – vergistingsinstallaties? Hoe verhoudt zich dat tot de ontwikkelingen in de landbouw en het energiesysteem van de toekomst? Wat zijn kansen voor lokale (boeren)initiatieven, de inzet in de warmtetransitie en rond draagvlak? Welke samenwerking of ondersteuning heb je als gemeente uiteindelijk nodig om bij te kunnen dragen aan de groen gas-opgave?
Door: VNG – Rick Boerkamp

Download: Hoe kan je als gemeente aan de slag met energy hubs?

Korte omschrijving: Op veel plekken in het land is netcongestie afgekondigd. Dit betekent dat er geen ruimte op het net meer is om opgewekte elektriciteit van zonnepanelen terug te leveren, nieuwe bedrijven of woonwijken aan te sluiten, of processen te elektrificeren. En de netverzwaring laat op veel plekken op zich wachten tot 2027, 2028, of zelfs 2029. Om nu toch iets te kunnen doen ontstaan op allerlei bedrijventerreinen initiatieven om aan de slag te gaan met energy hubs. Er wordt veel gepraat, maar er is nog op weinig plekken echt iets gerealiseerd. Hoe ga je als gemeente om met deze ontwikkeling? Welke positie pak je?
Door: Jorian Bakker (EZK) en Rogier Pennings (RoCC)

Download: Verzwaren laagspanningsnet: samenwerken aan een dynamisch groeipad

Korte omschrijving: Hoe kan het sneller, simpeler en slagvaardiger? Wat kunnen gemeenten doen om afnemers, netbeheerder (en zichzelf!) te helpen met de verzwaring van het stroomnet in bestaande wijken?  Werk-met-werk maken: klimaatbestendig maken (afkoppelen HWA / vervanging riolering / groot onderhoud verharding, ed.), Om schaarse arbeidspotentieel maximaal te benutten, om overlast te verminderen en kosten te delen. Koppelkansen of juist extra risico?
Door: Dries Berendsen (VNG)

Download:De rol van bedrijventerreinen in de warmtetransitie

Korte omschrijving: 95 procent van de bedrijventerreinen in Nederland heeft nog geen specifiek plan gemaakt om zichzelf van duurzame warmte te voorzien. Dit terwijl ook deze terreinen in 2050 allemaal van het aardgas af moeten zijn. Wat kan je als gemeente doen om hiermee aan de slag te gaan?
Door: Christa de Ruyter & Inka Vogelaar (BZK)